EOBD Felkoder Tilläggs betydelse Ex. P01345-XX (XX?)

EOBD Felkoder Tilläggs betydelse Ex. P01345-XX (XX?)

  • Alla EOBD-koder kan ha 2 extra tecken efter huvudfelkoden, som anger typen av fel, t ex P0074-XX, där ‘XX’ anger feltypskoden.
  • Feltypskoder visas vanligen med hjälp av tillverkarens diagnosutrustning och kan användas tillsammans med alla EOBD-kodtyper B, C, P och U.
  • Följande lista visar alla feltypskoder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-kod Feltyp
00 Ingen feltypsinformation
01 Allmänt elektriskt fel
02 Allmänt signalfel
03 Felfunktion för frekvensmodulerad/pulsbreddsmodulerad signal
04 Internt systemfel
05 Systemprogrammeringsfel
06 Algoritmbaserat fel
07 Mekaniskt fel
08 Databussignal/meddelande fel
09 Komponentfel
11 Kortslutning till stomme
12 Kortslutning till plus
13 Avbrott i krets
14 Kretsbrott/kortslutning till stomme
15 Kretsbrott/kortslutning till plus
16 Kretsspänning under tröskelvärde
17 Kretsspänning över tröskelvärde
18 Kretsström under tröskelvärde
19 Kretsström över tröskelvärde
1A Kretsresistans under tröskelvärde
1B Kretsresistans över tröskelvärde
1C Kretsspänning utanför område
1D Kretsström utanför område
1E Kretsresistans utanför område
1F Intermittent kretsspänning
21 Signalamplitud under minimivärde
22 Signalamplitud över maxvärde
23 Signal permanent låg
24 Signal permanent hög
25 Signalform/vågform fel
26 Signalväxlingsfrekvens under tröskelvärde
27 Signalväxlingsfrekvens över tröskelvärde
28 Signalens standardspänning utanför område/nolljusteringsfel
29 Ogiltig signal
2A Signal permanent inom område
2B Signal omkastad
2F Signal ojämn
31 Ingen signal
32 Pulsbredd för låg signal under minimivärde
33 Pulsbredd för låg signal över maxvärde
34 Pulsbredd för hög signal under minimivärde
35 Pulsbredd för hög signal över maxvärde
36 Signalfrekvens för låg
37 Signalfrekvens för hög
38 Signalfrekvens felaktig
39 Signal har för låg pulsfrekvens
3A Signal har för hög pulsfrekvens
41 Kontrollsummefel i icke specificerat minne
42 Fel i icke specificerat minne
43 Fel i specifikt minne
44 Dataminnesfel
45 Programminnesfel
46 Kalibrering/parameterminne felfunktion
47 Övervakning/säkerhetsmikrostyrenhet fel
48 Programvarufel övervakning
49 Internt elektronikfel
4A Felaktig komponent monterad
4B Övertemperatur
51 Komponent inte programmerad
52 Komponentprogrammering inte aktiverad
53 Komponentprogrammering deaktiverad
54 Kalibrering saknas
55 System inte konfigurerat
56 Ogiltig/oförenlig konfiguration
57 Ogiltig/oförenlig programvarukomponent
61 Signalberäkningsfel
62 Signaljämförelsefel
63 Tidsöverskridande för krets-/komponentaktivering
64 Signal rimlighetsfel
65 Signal har för få växlingar/händelser
66 Signal har för många växlingar/händelser
67 Signal inkorrekt efter händelse
68 Information om händelse
71 Manöverdon fastnat
72 Manöverdon fastnat i öppet läge
73 Manöverdon fastnat i stängt läge
74 Manöverdon arbetar för långsamt
75 Nödläge kan inte nås
76 Felaktigt monteringsläge
77 Begärt läge kan inte nås
78 Inpassning eller justering felaktig
79 Fel på mekaniskt länkage
7A Vätskeläckage eller tätningsfel
7B Låg oljenivå
81 Ogiltiga seriella data mottagna
82 Giltig signal mottagen men sekvensräknare ej uppdaterad/inkorrekt räknarvärde
83 Fel vid beräkning av kontrollsumma för dataöverföring
84 Signal under tillåtet område
85 Signal över tillåtet område
86 Ogiltig signal
87 Meddelande saknas
88 Databuss av
8F Signal ojämn
91 Komponentparameter utanför område
92 Funktionsproblem/felfunktion
93 Ingen funktion
94 Ej begärd komponentaktivering
95 Felaktig montering
96 Internt komponentfel
97 Komponent eller system ur funktion till följd av hinder eller igensättning
98 Komponent eller system övertemperatur
9A Driftsförhållanden för komponent eller system

Copyright © Felkoder.nu - 2018, All Rights Reserved.